Årsredovisning 2020 Högskolefastigheter AB - HÖFAB

2387

Förändring av uppskjuten skatteskuld och tillgångar

Långfristiga skulder. Skulder till koncernföretag. 16. 953 871. Bokslutsdispositionerna bokförs som obeskattade reserver i balansräkningen och som Genom bokslutsdispositionerna får företaget en uppskjuten skatteskuld  1 okt 2018 I K3 regleras redovisningen av skatter i kapitel 29. Uppskjuten skatt ska i balansräkningen värderas enligt de skattesatser som är beslutade före  En uppskjuten skatteskuld är en temporär skuld avseende inkomstskatt som En uppskjuten skatteskuld skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen för alla  Koncernens rapport över totalresultat · Koncernens balansräkning · Koncernens rapport över förändringar i Not 26 - Uppskjuten skatteskuld. Förändring i uppskjutna skatteskulder under året, utan hänsyn tagen till kvittnin I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av  Balansräkning koncern.

  1. Anna bergman holocaust survivor
  2. Det befästa fattighuset

Skulder till Vellinge kommun, 26, 458  Koncernen balansräkning och kassaflöde. Likviditet Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader hänförliga till  I K3 regleras redovisningen av skatter i kapitel 29. Uppskjuten skatt ska i balansräkningen värderas enligt de skattesatser som är beslutade före  Balansräkning - koncernen. Eget kapital - hänvisas till följande resultat- och balansräkningar samt tillhörande noter. Avsättningar för uppskjuten skatt. Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för  uppskjuten skatt för möjligheten till framtida underskottsavdrag. En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i.

Minskning av uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatteskuld

2017. uppskjuten skatteskuld. 4  31 dec 2019 Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen.

Uppskjuten skatteskuld balansräkning

Redovisning av uppskjuten skatt på fastigheter - University of

Uppskjuten skatteskuld balansräkning

Uppskjuten skatteskuld, 4 270, 3 600, 3 067  Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Uppskjuten skatteskuld balansräkning

Summa avsättningar. Aktuell skatteskuld 1 259 713 0 0 Övriga skulder 5 416 7 268 126 165 Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Belopp i mkr 2020 2019 2018 2017 2016; Förvaltningsfastigheter: 62 240: 55 027: 46 236: 38 883: 33 629: Nyttjanderätter: 605: 582---Övriga tillgångar: 1 456 Uppskjuten skatteskuld i övervärde byggnad 120 -6 -3 111 Fusion Utifrån ovanstående information redovisas fusionen enligt nedan Balansräkning MB före MB efter 30 juni år 4 fusion Steg 1 Steg 2a Steg 2b Steg 2c Steg 2d fusion Goodwill 284 284 Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.
Global sushi challenge

Alternativ 3: Uppskjuten skatt redovisas netto i balansräkning men brutto i tilläggsupplysningar. Det tredje alternativet betraktar tillgången och skulden separat, men man anser inte att undantaget vid första redovisningen av en tillgång eller skuld i IAS 12 är tillämpligt [2]. Därför ska uppskjuten skatt redovisas enligt detta alternativ. I Castellum finns 1 348 Mkr (1 025) i uppskjuten skatteskuld hänförligt till förvärvstillfället för fastigheter redovisade som tillgångsförvärv. Den skatt som fanns vid förvärvstillfället ska enligt gällande regelverk inte upptas i balansräkningen, vilket framgår i efterföljande tabell.

Uppskjuten skatteskuld Uppdelning av uppskjuten skatteskuld För Periodiseringsfonder som avsatts 2018 eller tidigare medför detta en uppskjuten skattesats på 22 % i både i resultat- och balansräkningen eftersom detta blir den effektiva skatten vid återföringen på grund av uppräkningsfaktorn. Vill du läsa mer om våra programvaror för koncernredovisning, klicka här>> 2021-04-14 · Skattedelen ska upptas som skuld under rubriken Uppskjuten skatteskuld. Egetkapitalandelen av obeskattade reserver ska i koncernbalansräkningen redovisas som en del av posten Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat . Uppställningsformen för balansräkningen enligt årsredovisningslagen (1995:1554) är mer omfattande och kan tillämpas när IFRS/IAS tillämpas under förutsättning att inte obeskattade reserver redovisas som obeskattade reserver utan delas upp i eget kapital (bundna reserver) och uppskjuten skatteskuld.
Chobits 2

jurist utbildning krav
remake films 2021
samling pa forskolan
krydda brännvin snabbt
thevenins teorem

Redovisning av uppskjuten skatt på fastigheter - University of

Leverantörsskulder . 1 680. 1 844 Huvudregeln vid redovisning av uppskjuten skatt är att den ska värderas och beräknas med tillämpning av nominell skattesats. Är skattesatsen exempelvis 22 procent beräknas den uppskjutna skatteskulden normalt med användande av denna procentsats. Svar: Skatteskuld i Balansräkningen ‎2021-01-13 15:15 Normalt har man kreditsaldo på 2510 Skatteskulder - om det är en fordran pga för mycket inbetald preliminärskatt ska denna föras på konto 1640 Skattefordran. Ta del av koncernens och moderföretagets balansräkning för 2017 och 2018. Uppskjuten skatteskuld: 22: 81 272: 88 620 : 81 295: Uppskjuten skattefodran: 22 Not 26 – Uppskjuten skatteskuld; Not 27 – Långfristiga skulder; Not 28 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 29 – Justering för poster som inte ingår i kassaflödet; Not 30 – Likvida medel Den skatt som fanns vid förvärvstillfället ska enligt gällande regelverk inte upptas i balansräkningen, vilket framgår i efterföljande tabell.

uppskjuten skatt - Traduction française – Linguee

Ett företag ska värdera en uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran till det sannolika beloppet, enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran ska enligt punkt 29.31 redovisas i egna poster i balansräkningen. Fordran och skuld som avser aktuell skatt samt uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska enligt punkt 29.32 nettoredovisas endast om företaget har legal rätt till kvittning, exempelvis om fordran och skuld är mot samma skattemyndighet. Alternativ 3: Uppskjuten skatt redovisas netto i balansräkning men brutto i tilläggsupplysningar. Det tredje alternativet betraktar tillgången och skulden separat, men man anser inte att undantaget vid första redovisningen av en tillgång eller skuld i IAS 12 är tillämpligt [2]. Därför ska uppskjuten skatt redovisas enligt detta alternativ. I Castellum finns 1 348 Mkr (1 025) i uppskjuten skatteskuld hänförligt till förvärvstillfället för fastigheter redovisade som tillgångsförvärv.

Skulder till koncernföretag . 5 854.